Patron : Arc artisanal tournebataille Patron : Bâton artisanal tournebataille Patron : Sceptre tournebataille Patron : Lames doubles neigeuses Patron : Lance neigeuse Patron : Espadon neigeux Patron : Hache neigeuse Patron : Disque neigeux Patron : Arc neigeux Patron : Bâton neigeux Patron : Sceptre neigeux Patron : Lames doubles du châtiment Patron : Lance du châtiment Patron : Espadon du châtiment Patron : Hache du châtiment Patron : Disque du châtiment Patron : Arc du châtiment Patron : Bâton du châtiment Patron : Sceptre du châtiment Patron : Lames doubles foudroyantes Patron : Lance foudroyante Patron : Espadon foudroyant Patron : Hache foudroyante Patron : Disque foudroyant Patron : Arc foudroyant Patron : Bâton foudroyant Patron : Sceptre foudroyant Patron : Lames doubles de la victoire finale Patron : Lance de la victoire finale Patron : Espadon de la victoire finale Patron : Hache de la victoire finale Patron : Disque de la victoire finale Patron : Arc de la victoire finale Patron : Bâton de la victoire finale Patron : Sceptre de la victoire finale Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron : Lames doubles de la dynastie Patron : Lance de la dynastie Patron : Espadon de la dynastie Patron : Hache de la dynastie Patron : Disque de la dynastie Patron : Arc de la dynastie Patron : Bâton de la dynastie Patron : Sceptre de la dynastie Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi Patron ayant servi